Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním.

Lukáš 10:40

Jej chybou nebolo, že slúžila.

Z každého kresťana sa stane služobník. „Ja slúžim," bude heslom všetkých princov nebeskej kráľovskej rodiny. Ani nebolo jej chybou, že „veľa slúžila." My nemôžeme spraviť priveľa. Spravme teda všetko, čo môžeme. Nech naša hlava, srdce a ruky sú zapojené do služby nášmu Pánovi. Nebolo jej chybou, že bola zaneprázdnená prípravou hostiny pre Pána. Šťastná Marta, že mala príležitosť pohostiť tak požehnaného hosťa. Šťastná, že celú svoju dušu vložila do tejto služby. Jej chybou bolo, že bola príliš zamestnaná službou. Zabudla na Neho a myslela iba na službu. Dovolila službe zatieniť spoločenstvo.

Mali by sme byť Marta a Mária v jednom. Mali by sme veľa slúžiť a zároveň mať blízke spoločenstvo. Na to potrebujeme veľa milosti. Je ľahšie slúžiť, ako mať spoločenstvo. Józua sa neunavil v boji proti Amalekitom, ale Mojžiš, na vrchu v modlitbe, potreboval dvoch pomocníkov aby držali jeho ruky. Čím je to čo robíme duchovnejšie, tým skôr sa unavíme.

Najlepšie ovocie sa najťažšie pestuje.

Najväčšie nebeské milosti sa najťažšie získavajú. Milovaní, nezanedbávajme vonkajšie veci, ktoré sú dobré samé o sebe, ale taktiež by sme mali dbať na to, aby sme sa tešili zo živého, osobného vzťahu s Ježišom. Dbajme, aby sme nezanedbávali sedenie pri Spasiteľových nohách, aj keby to bolo pod prijateľnou zámienkou služby Jemu.

Prvou vecou pre zdravie našej duše, prvou vecou pre Jeho slávu a prvou vecou pre našu užitočnosť je držať sa v neustálom spoločenstve s Pánom Ježišom a dozrieť na to, aby duchovnosť nášho náboženstva bola uchovávaná.

Charles Spurgeon
K večeru sa holubica vrátila k nemu. (02. 07. 2022) Môžeme bývať „pri kráľovi v jeho službe” kdekoľvek ... (30. 06. 2022) Kresťan! Tu máš všetko, čo potrebuješ (28. 06. 2022)